Головна сторінка  •  Гостьова  •  Чудова допомога  •  Запитання  •  Довідка Карта сайта
Поиск Главная страница Главная страница План Лавры История Лавры Преподобный Иов Преподобный Амфилохий Свято-Духов Скит Справка Написать нам Поиск Головная сторінка Головная сторінка План Лаври Історія Лаври Преподобний Іов Преподобний Амфілохій Свято-Духів Скит Довідка Написати нам Search Home Home Plan Laurels History Laurels St. Job St. Amphilochius Holy Spirit skete Help Contact us
Навігація
    Головна сторінка
    Онлайн аудіо-трансляція
    Історія Лаври
    Розклад богослужінь
    Преподобний Іов
    Преподобний Амфілохій
    10-річчя канонізації Преподобного Амфілохія
    Звернення братії
    Хресна хода в Почаїв
    Гостьова книга про Хресний хід
    Нотатки паломника
    Благодатна допомога
    Експертизи ІПН
    План Лаври
    Свято-Духів скит
    Храм Преображення
    Лаврські піснеспіви
    Песнопения о. Валериана Чикала
    Богослужбові тексти

 

Погода
Повноважний представник Української Православної Церкви у Верховній Раді України архієпископ Львівський і Галицький Августин звернувся до народних обранців

 

ПовноважнийпредставникУкраїнськоїПравославної Церкви у ВерховнійРадіУкраїниархієпископЛьвівський і Галицький Августин звернувся до народнихобранців

15 грудня 2009

Адреса публікації: http://orthodox.org.ua/uk/node/6268
 

№ 169-ВР
14 грудня 2009 р.

ГОЛОВІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ,
КЕРІВНИКАМ ФРАКЦІЙ,
НАРОДНИМ ДЕПУТАТАМ УКРАЇНИ

 

Шановнінародні депутати!

Церква не виступаєпротитехнічногопрогресу як такого, аджевін часто полегшує наше життя, вивільняючи час для творчості та самореалізації. Та, поряд з цим, у духовенства та вірнихвикликаютьстурбованістьпевнійогонегативніаспекти, якіпотенційноможутьпризвести до порушення прав людини. Адже в наш час, на жаль, створюються все більшдосконаліметоди і електроннізасоби для тотального контролю за людьми. І тому сьогодні все дуже актуальною є справа збереження нами Богом установленоїсвободи та гідностіособистості. Ми зовсім не заперечуємонеобхідностівдосконаленнясистемиоблікунаселення, покращенняефективностіведеннярізноманітної, в тому числі й податковоїдокументації, але вважаємо, щотехнічнийпрогрес у ційгалузі не повинен порушувати права людини на таємниці приватного життя та їїгідність. А саме до цьогоможепризвестиприйняття нового Податкового кодексу, проект якого внесений групоюнароднихдепутатів на чолі з М. Д. Катеринчуком.

Гідністьлюдини, як вважаєбагатоправославних людей, порушуєтьсяприсвоєнням кожному громадянину цифрового номера замістьімені. Тому одна лишекількістьпрямихзверненьвіруючих з вимогамиальтернативних цифровому систем обліку у різноманітнівладніінстанції за останні роки складаєсотнітисяч, і це не рахуючиуснихпрохань, багатотисячниххреснихходів, пікетів та інших форм протестів.

В органивлади з проханням про захист прав православниххристиян, які не бажаютьприйматицифровіномери, звертався і Священний Синод УкраїнськоїПравославної Церкви. У посланніСвященного Синоду УкраїнськоїПравославної Церкви від 29 грудня 2003 р. до законодавчих та виконавчихорганіввладиУкраїнизазначено, зокрема, наступне: "...теперішнійпроцескодифікуванняцивільногонаселеннябезпосередньостосуєтьсяполітичної і господарськоїдіяльностігромадян. Вінупроваджується у формах, якімаютьтипологічнусхожість з обмеженнямиапокаліптичнихчасів. При цьому, в той же самий час, ігноруютьсяальтернативніспособиздійсненняфункцій державного регулювання і контролю в областісуспільногогосподарства і політичноїдіяльності, щовикликає у віруючихапокаліптичніпаралелі. Оскільки в контексті Божественного Одкровеннявказанаесхатологічнаспрямованість і згубністьвсесторонньоготехнічного контролю над особою, ми не можемопроявлятибайдужості до впровадженняйого в нашійБатьківщині…

У релігійному контексті вказані дії влади набувають апокаліптичної складової, що може розцінюватися як свідоме або мимовільне створення технічної бази, сприяючої вступу на царство антихриста. Такаподальшапозиціяпредставниківвлади не сприятимезняттюнапруженості в суспільстві, не дастьйого членам вкрайнеобхідної зараз стабільності і надії на поліпшенняжиття.

Ми ще раз настійно закликаємо представників всіх гілок влади сприяти закріпленому законом праву віруючих жити і виконувати свої громадянські обов'язки відповідно до своїх релігійних переконань, без використання цифрової ідентифікації, а також не допустити універсального вживання ідентифікаційного номера у всіх сферах життя людини."

На жаль, проект податкового кодексу України, запропонованийгрупоюнароднихдепутатів на чоліізМ.Д.Катеринчукомігноруєці права великих групнаселенняУкраїни, які з пересторогоюставляться до цифровоїідентифікації. І це нелишеправославні, але й люди, що належать до іншихконфесій, навітьневіруючі. По-перше, цим законопроектом повністюскасовано право людини на відмовувідідентифікаційного номера (у кодексівінмаєновуназву – реєстраційний номер), відповіднопокладаєтьсяобов’язок на кожного отриматицей номер. Новелоюцього документу є присвоєння номеру новонародженимдітям і залучення до цієїпроцедуриорганівреєстраціїактівцивільного стану, бо номер будутьприсвоюватиодночасно з реєстрацією факту народження. По-друге, безпідставнорозширенодіапазонзастосуванняреєстраційного номера, у порівнянні з трьомапередбаченимивипадками за Законом України «Про Державнийреєстрфізичнихосіб – платниківподатків та іншихобов’язковихплатежів».

Але серед усіх вад і недоліків цього проекту необхідно зазначити хоча б декілька суттєвих, які справедливо сприймаються як порушення основних принципів демократії та найбільше викликають обурення і категоричне заперечення серед віруючих різних конфесій нашої країни:

1. Проект Кодексу в цілому та ціла низка його положень, зокрема, статті 32, 38, 86, 87, 88, 90, 103, 107-117 передбачають створення всеохоплюючої системи тоталітарного контролю за приватним життям людини, що суперечить статті 32 Конституції України, згідно з якою ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, а також не допускається збір, зберігання і поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

2. У статті 4 законопроекту йдеться про те, що «у разі, якщонормиіншихзаконівчиіншихзаконодавчихактівсуперечать нормам цього Кодексу таабоподатковихзаконів, пріоритетмаютьнормицього Кодексу», щосуперечитьКонституціїУкраїни, яка не встановлюєтакоїсубординаціїміж законами України;

3. У разі прийняття цього проекту Кодексу втрачає силу Закон України від 22 грудня 1994 р. № 32094 ВР «Про державний Реєстр фізичних осіб – платників податків і інших обов’язкових платежів», який зараз дає можливість на підставі статей 1,5,7,9 і 11 відмовлятися від ІН через релігійні переконання. Відміна прав і свобод, закріплених у цьому законі, не відповідає статті 22 Конституції України, в якій зазначається, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, а також при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

4.Згіднозістаттями 32 та 38 глави 5 розділу IIпроекту Податкового Кодексу Українизапроваджуєтьсявсеохоплююча система примусовогоприсвоєннягромадянамУкраїни так званого податкового номеру, яка включаєнавітьновонародженихнемовлят та тікатегоріїнаселення, якіпринципово не є платникамиподатків. У відповідності до названих та інших норм цього законопроекту громадянамУкраїни та іншим особам без податкового номеру та обліковоїкарткинеможливо буде реалізуватизначнучастинусвоїх прав та свобод. А цесуттєвосуперечитьстатті 21 КонституціїУкраїни, яка передбачає,що права і свободилюдини є невідчужуваними та непорушними; статті 35 КонституціїУкраїни, згідно з якоюкоженмає право на свободу світогляду і віросповідання; статті 28 Цивільного Кодексу України (Ім’яфізичної особи), відповідно до якої: «фізична особа набуває прав та обов’язків і здійснюєїхпідсвоїмім’ям»; статті 26 Цивільного Кодексу України, яка чітковстановлюєобсягцивільноїправоздатностіфізичної особи.

5.Пункти 5 і 6 статті 109 законопроекту, так само як і багатоіншихйогоположень, уразіприйняттяцього проекту Податкового Кодексу, взагалінамагаютьсяобмежитидіюКонституціїУкраїни, скасуватидемократичнінадбаннялюдства за декількатисячоліть та суперечатьбагатьомпринципам і численнимнормативним актам національного та міжнародного права.

Тому просимо вас, шановнінародніобранці, відхилити проект Податкового Кодексу, що внесла групанароднихдепутатів на чолі з М.Д. Катеринчуком.


Зповагою і побажаннямБожогоблагословення у високому і відповідальномуслужінніукраїнськомународові і Батьківщині,

† Августин,
архієпископЛьвівський і Галицький?
ПовноважнийпредставникУкраїнської
Православної Церкви у ВерховнійРадіУкраїни     

Сделано wbs.com.ua